24h na dobę 7 dni w tygodniu

Warunki wynajmu

Wypożycz auto
  • Miejsce wynajmu
  • Miejsce zwrotu
  • Odbiór
    Zwrot
  • Typ wynajmu

Data wynajmu nie może być z przeszłości

Data zwrotu nie może być mniejsza od daty wynajmu

Musisz wypełnić zaznaczone pola

W wybranym punkcie wynajmu minimalny czas trwania rezerwacji to dni

W wybranym punkcie wynajmu maksymalny czas trwania rezerwacji to dni

Regulamin wynajmu pojazdów

& 1.Wynajem pojazdu

1.Najemcą lub osobą upoważnioną przez wynajmującą Firmę może być wyłącznie osoba , która ukończyła 25 lat , posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat , ma zdolność do czynności prawnych i osiąga stałe dochody.

2.Wraz z pojazdem Najemca otrzymuje : a) regulamin najmu , b) dowód rejestracyjny z polisą ubezpieczeniową , c) jeden kpl. kluczy .

3.Pojazd jest sprawny technicznie.

4.Odbiór i zwrot pojazdu odbywa się w miejscu i terminie ustalonym w umowie najmu samochodu.

5.Pojazd może być użytkowany wyłącznie przez osobę wymienioną w umowie najmu samochodu tylko w okresie zaznaczonym w umowie . Przedłużenie umowy musi nastąpić przed datą wygaśnięcia umowy.

6.Wszelkie uwagi i reklamacje Najemca winien zgłaszać w chwili otrzymania pojazdu . Późniejsze uwagi nie będą uwzględniane.

7.Naruszenie przez Najemcę któregokolwiek z punktów regulaminu, a w szczególności przekraczanie dozwolonej przepisami o ruchu drogowym prędkości maksymalnej na danym obszarze o 20km/h lub jazda z prędkością powyżej 140 km/h :

  • daje prawo Wynajmującemu do zatrzymania kaucji oraz natychmiastowego wypowiedzenia umowy i odbioru samochodu

  • powstałe koszty odbioru samochodu pokrywa Najemca

  • za wszelkie awarie i uszkodzenia pełną odpowiedzialność, w tym materialną ponosi Najemca

8.Wszelkie spory , które mogą powstać w związku z regulaminem najmu samochodu i umową najmu samochodu podlegają rozpatrzeniu wyłącznie przez właściwy Sąd w Kielcach .

& 2.Opłaty

1.Najemca pokrywa opłaty wynikające z regulaminu i umowy najmu samochodu . O ile nie uzgodniono inaczej , płatności dokonuje się gotówką .

2.Limit bezpłatnego przebiegu wynosi 100 km na każdą dobę . Za każde następne kilometry Wynajmujący pobierze opłatę: 0.20 zł/km .

3.Wynajmujący ma prawo uzależnić najem pojazdu od wpłaty przez Najemcę kaucji (min. 500zł). Kaucja nie jest oprocentowana i podlega zwrotowi przy rozliczeniu za wynajem.

& 3.Warunki użytkowania pojazdu

1.Najemca zobowiązany jest dbać o pojazd i jego wyposażenie.

2.Pojazd powinien być parkowany w miejscach strzeżonych (opłaty parkingowe pokrywa Najemca) .

3.Nie wolno w pojeździe pozostawiać kluczyków i dokumentów samochodu.

4.Przy każdym opuszczeniu pojazdu przez Najemcę pojazd musi być zamykany , blokady i zabezpieczenia pojazdu powinny być włączone.

5.Najemca ma obowiązek zgłaszać pojazd przed okresową obsługą techniczną , przy stanie licznika określonym w instrukcji obsługi .

6.Wynajęty pojazd nie może być używany do przewozu rzeczy mogących trwale uszkodzić pojazd lub przekraczających jego nośność lub gabaryty , w wyścigach lub zawodach sportowych , wbrew przepisom celnym i prawie o ruchu drogowym oraz innym przepisom w kraju po którym porusza się Najemca , do holowania innych pojazdów i przyczep.

7.Zabrania się wyjazdu pojazdem za granicę Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego .

& 4.Zwrot pojazdu

1.Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w takim samym stanie w jakim go odbierał do dnia i godziny określonej w umowie najmu , w przypadku opóźnienia w oddaniu samochodu za każdy następny dzień zapłacić podwojoną stawkę dzienną .

2.W przypadku opóźnienia w oddaniu pojazdu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zgłoszenia na Policję kradzieży pojazdu .

& 5.Ubezpieczenie

1.Wynajęty pojazd jest ubezpieczony w pełnym zakresie zgodnie z ogólnymi warunkami Towarzystwa Ubezpieczeniowego . Za wszelkie szkody i straty powstałe podczas użytkowania samochodu przez Najemcę będącego pod wpływem alkoholu lub innego zakazanego przez przepisy prawa o ruchu drogowym środka , pełną odpowiedzialność , w tym materialną , ponosi Najemca .

& 6.Uszkodzenia , wypadki , kradzieże

1.W przypadku :a)uszkodzenia pojazdu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się , b)uczestnictwa pojazdu w wypadku drogowym , c)kradzieży pojazdu , Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu i natychmiastowego powiadomienia Użyczającego o zaistniałym fakcie bez podejmowania własnoręcznych działań . Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i moralne Najemcy powstałe na skutek zatrzymania lub kradzieży pojazdu .

2.Dokumenty pojazdu i kluczyki Najemca zobowiązany jest przekazać w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zdarzenia Wynajmującemu .

3.Najemca zobowiązany jest również do złożenia pisemnego oświadczenia , co do okoliczności zdarzenia , wymaganego

przez Policję lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

4.Najemca jest zobowiązany wyrównać Wynajmującemu stratę jaką poniósł przez zawinione działania Najemcy w tym dla przykładu różnicę pomiędzy poniesioną szkodą , a odszkodowaniem wypłaconym przez Ubezpieczyciela , a także braki wyposażenia dodatkowego , ubytki lub uszkodzenia: tapicerki , kół , powłoki lakierniczej nadwozia, podwozia , oraz straty z tytułu niewłaściwej eksploatacji lub zabezpieczenia pojazdu oraz braku dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.

5.Jeżeli szkoda komunikacyjna powstała z winy Najemcy , lub sprawca szkody jest nieznany , Najemca pokrywa udział własny w szkodzie w wysokości: minimum 500 zł – maksymalnie 2000 zł - w zależności od wielkości szkody.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - ABC Partner

Projekt i wykonanie: RentCarSoft